مترجم

استخدام مترجم زبان های عربی و انگلیسی در مشهد

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم بصورت غیرحضوری و دورکاری در ۷ استان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم خانم مسلط به زبان عربی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر