مترجم

استخدام مترجم آقا جهت دارالترجمه رسمي سوداليت درتهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/03
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم زبان های عربی و انگلیسی در مشهد

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم بصورت غیرحضوری و دورکاری در ۷ استان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر