مترجم

استخدام مترجم بصورت غیرحضوری و دورکاری در ۷ استان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم خانم مسلط به زبان عربی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم زبان انگلیسی در موسسه مشاور برتر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/21
توضیحات بیشتر