مترجم

استخدام ۲۷۰ مترجم غیرحضوری در تهران و کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

استخدام خانم مترجم زبان عربی در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم زبان انگليسي جهت سایت در كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم در مرکز ترجمه STC در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم زبان انگلیسی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام خانم مترجم زبان كره اي در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/26
توضیحات بیشتر