لوله کش

استخدام شاگرد نیمه ماهر جهت کار لوله کشی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام چند ردیف شغلی در دفتر ساختمانی در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام لوله کش گاز خانگی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام لوله کش،برق کار و نصاب کولر در بوشهر

محل:
مهارت: - -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام لوله کش و برقکار ساختمان در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر نیمه ماهر لوله کش جهت نیروی کمکی در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات بیشتر