صنايع فلزي

استخدام چند رده شغلی در شرکت تابلو سازان جاسب

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/31
توضیحات بیشتر