صحافی

استخدام خانم و آقا در کارگاه صحافی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/8
توضیحات بیشتر

استخدام یک خانم جهت کار صحافی در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/08
توضیحات بیشتر

استخدام خانم در امور صحافی تولید تقویم در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/06
توضیحات بیشتر