شاطر نانوایی

استخدام شاطر نانوایی بربری در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام شاطر نانوایی سنگک

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/31
توضیحات بیشتر

استخدام شاطر و کباب پیچ ماهر در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام یک شاطر و چونه گیر کار بلد در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام شاطر نانوایی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
توضیحات بیشتر

استخدام شاطر و چانه گیر جهت کار در نانوایی در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/19
توضیحات بیشتر

استخدام شاطر سنگگ پزی

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/23
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کار در یک کباب سرا در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر

استخدام شاطر نان تیری خانم و آقا در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/13
توضیحات بیشتر