سرپرست فروش

استخدام آقا و خانم در پخش نوين تک در شيراز

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/02/09
توضیحات بیشتر

استخدام خانم و آقا جهت شركت مرداس در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/17
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست فروش خانم و آقا در شركت گلستان در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/25
توضیحات بیشتر