سرپرست فروش

استخدام آقا و خانم در پخش نوين تک در شيراز

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1397/02/09
توضیحات بیشتر

استخدام خانم و آقا جهت شركت مرداس در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/17
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست فروش آقا و خانم در شركت گلستان در زنجان

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/18
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست فروش خانم و آقا در شركت گلستان در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/11/25
توضیحات بیشتر