سرپرست تولید

استخدام سازمان آموزشی کاگو در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/01/06
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر تولید در شرکت کشت و صنعت سپنتا در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر