سرایدار

استخدام نیرو جهت کار سرایداری ساختمان در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام سرایدار جهت کارگاه صنعتی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام سرایدار جهت کار در مدارس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام یک زوج سرایدار با جای خواب در تهران

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/01
توضیحات بیشتر

استخدام سرایدار بدون فرزند در شهر تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام سرایدار میانسال جهت ساختمان اداری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام زوج سرایدار در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام سرایدار آقا با ضامن معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر