زبان خارجه

استخدام مدرس در موسسه زبان هفت اقلیم در شهر اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی آشنا به زبان عربی و آشنا به کامپیوتر در قم

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس در موسسه زبان سفیر گفتمان شعبه اهواز

تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/03
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس جهت موسسه زبان در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/02
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم خانم مسلط به زبان عربی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم مسلط به زبان آلمانی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/12
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند مسلط به زبان روسی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/27
توضیحات بیشتر