زبان خارجه

استخدام مترجم زبان های عربی و انگلیسی در مشهد

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام گروه آموزشی ایرانمهر در شهر کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس در موسسه زبان هفت اقلیم در شهر اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی آشنا به زبان عربی و آشنا به کامپیوتر در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس در موسسه زبان سفیر گفتمان شعبه اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/03
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس جهت موسسه زبان در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/02
توضیحات بیشتر