رنگزن

استخدام رنگ کار چوب تهران حدود جنوب غرب

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/11
توضیحات بیشتر

استخدام رنگ کار روز مزد جهت کار نقاشی ساختمان در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/28
توضیحات بیشتر

استخدام رنگ کار ماهر در تولیدی سرویس خواب در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت برزین چوب در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
توضیحات بیشتر

استخدام رنگ کار صنایع چوب ماهر در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات بیشتر

استخدام نجار و رنگ کار چوب ماهر در همدان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات بیشتر

استخدام رنگ کار ماهر چوب در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/14
توضیحات بیشتر

استخدام نساجي در آزمايشگاه رنگرزي و چاپ شركت در قزوين

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/11
توضیحات بیشتر

استخدام نقاش ساختمان در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/08
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط ماهر و رنگ کار مبل در اصفهان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/24
توضیحات بیشتر

استخدام نقاش ساختمانی در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/14
توضیحات بیشتر