خیاط

استخدام چرخکار و وردست حرفه ای در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی خیاط راسته دوز در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام چرخکار خانم جهت کار در کارگاه پرده در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط مجرب خانم یا آقا در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام یک نفر خیاط جهت مبل راحتی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط ماهر جهت دوخت پرده در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/05
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط ماهر جهت دوخت شلوار در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط و برشکار جهت کار مبل در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط خانم شخصی دوز در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط زیگزال دوز و راسته دوز در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/01
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط حرفه ای مزون دوز خانم در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/31
توضیحات بیشتر