جوشکار

استخدام جوشكار در تهران و هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خط تولید کارخانه در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت صنعتی جهان بهنام در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار جهت کار در تولیدی ادوات کشاورزی در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار co2 با سابقه کار در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر