تکنسین اتاق عمل

استخدام تكنسین اتاق عمل و بیهوشی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/015/27
توضیحات بیشتر

استخدام مرکز جراحی سینا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/05
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/19
توضیحات بیشتر

استخدام در بیمارستان بهمن در غرب تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین اتاق عمل با مدرک مرتبط در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/13
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین اتاق عمل در مرکز جراحی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/02
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس اودیومتری در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/19
توضیحات بیشتر