تعمیرکار

استخدام تعمیرکار در موتورسازی حمید در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیر کار شیرآلات صنعتی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیرکار ماشین های اداری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیرکار دستگاهها و ماشینهای اداری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/01
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیرکار موبایل ماهر و با تجربه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر