تایپیست

استخدام تایپیست در آموزشگاه علمی نخبه پروران در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام منشی با تسلط کامل به تایپ در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/17
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست حرفه ای در تایپ و تکثیر دنیز در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/14
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند جهت کادر اداری در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام منشی و تایپیست جهت کار در مدرسه در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر