برقكار صنعتي

استخدام ۲ رديف شغلي در گروه توليدي صنعتي ميلاد در قم

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/04
توضیحات بیشتر