بافنده فرش

استخدام بافنده فرش دستباف در خانه کارآفرینی پارسه رشت

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/04
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی بافنده جهت بافت فرش کامپیوتری در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام بافنده ماهر جهت بافت فرش در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام قالی باف ماهر در کارگاه قالی بافی دهقان در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر

استخدام بافنده فرش در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/19
توضیحات بیشتر

تعدادی بافنده قالی ماهر فرش زیرپایی

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام بافنده فرش در فروشگاه یوسفی در کاشان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
توضیحات بیشتر

بافنده تابلو فرش در کرمانشاه

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام بافنده تابلو فرش در کرمانشاه

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات بیشتر