اپراتور

استخدام اپراتور در هایپر مارکت مایپر در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور کامپیوتر خانم شرکت M.S.COدر اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/08
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور خانم در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات بیشتر