اپراتور

استخدام اپراتور مركز تماس در شركت سام سرويس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/20
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور نرم افزاری در شرکتی معتبر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام پرسکار آقا در تولیدی صنعتی اسدی نیا در مرکزی

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر