اپراتور

استخدام یک اپراتور مسلط به تایپ و اینترنت در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور فروش در یک شرکت پخش معتبر در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر