انباردار

استخدام انباردار كارخانه آقا حداقل ۳۲ سال سن در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/01/30
توضیحات بیشتر

استخدام خانم و آقا جهت شركت مرداس در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/17
توضیحات بیشتر