گارسون

استخدام گارسون و کارگر ساده در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام گارسون آقا جهت رستوران ایتالیایی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام گارسون رستوران در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کار در فست فود در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر

استخدام گارسون و کارگر ساده در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات بیشتر

استخدام گارسون خانم جهت کار در رستوران در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر