کارگر ساده

استخدام گروه صنعتی اصفهان سازه در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ساده صنایع دستی در شهر اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/02
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی و کارگر فنی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در پارس کارواش در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی کارگر ساده در یک شرکت تولیدی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کافی شاپ در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/19
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی کارگر خانم روزمزد جهت کار در گلخانه

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/16
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ساده جهت مونتاژ قطعات خودرو در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
توضیحات بیشتر