کارگر خدماتی

استخدام نیرو جهت یک شرکت خدماتی نظافتی در اهواز

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/19
توضیحات بیشتر