کارشناس آمار

استخدام كارشناس CRM با سابقه در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/27
توضیحات بیشتر

استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر