پاسخگوی تلفن

استخدام منشی جهت کارهای بانکی در تبریز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/05
توضیحات بیشتر

استخدام خانم برای امور رسانه ای در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/04
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت پاسخگویی به تلفن در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات بیشتر

استخدام منشی تلفنی خانم در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/27
توضیحات بیشتر