پاسخگوی تلفن

استخدام تلفنچی آقا جهت کار در آژانس در اراک

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/10
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جوابگوی تلفن در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/06
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/06
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت کار در دفتر املاک در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت پاسخ گویی تلفن در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/15
توضیحات بیشتر