پاسخگوی تلفن

استخدام همکار خانم جهت پاسخگویی تلفنی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام منشی برای پاسخگویی به تلفن در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر