پاسخگوی تلفن

استخدام منشی در شرکت مهندسی صنعتی فهامه در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/02
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس روابط عمومی در ثبت شرکت تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/10
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی تلفن در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/30
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم جهت پاسخگویی تلفنی در اهواز

تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر