ویزیتور

استخدام ویزیتور در یک شرکت پخش در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور مجرب آقا و خانم در شهر زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/02
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت عالیس شعبه استان خوزستان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت پخش کوثر در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی ویزیتور مجرب در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور فروش در یک شرکت پخش معتبر در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت داروسازی معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/20
توضیحات بیشتر