هتل دار

استخدام خانم كارشناس هتلداري با سابقه مرتبط در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/30
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی خانم جهت خانه داری هتل در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/09
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در هتل جهانگردی برای پذیرش و میزبانی یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات بیشتر

استخدام در هتل تالار شیراز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات بیشتر