نگهبان

استخدام نگهبان با ضامن – جهت ساختمان تجاری در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام گروه صنعتی نجاتی آناتا شعبه کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات بیشتر

استخدام نگهبان جهت کار در تالار در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام نگهبان بازنشسته و نیروی خدماتی در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر