نگهبان

استخدام شرکت سبلان سوله در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/09
توضیحات بیشتر

استخدام حراست در شرکت هخامنش در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام نگهبان با ضامن – جهت ساختمان تجاری در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر