ناخن کار

استخدام ناخن کار حرفه ای در انستیتو کاشت ناخن در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام دستیار ناخن کار در آرایشگاه زنانه در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام ناخن کار حرفه ای در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/08
توضیحات بیشتر

استخدام ناخن کار و اپلاسیون کار در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات بیشتر

استخدام سالن زیبایی قیاسی در تبریز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی آریستا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات بیشتر