مهندس نفت

استخدام گروه صنعتی بهساز در مشهد

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس نفت حفار در یک شرکت معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/09
توضیحات بیشتر

استخدام در يك شركت معتبر و فعال نفتي

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام چندين رشته در كرمان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/16
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت نفت بهران در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/27
توضیحات بیشتر