مهندس جوش

استخدام تکنسین برق مسلط به دستگاه جوش و جرثقیل در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس جوش در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر جوشکار اسکلت فلزی در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار اسکلت بالارو در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/15
توضیحات بیشتر