منشی

استخدام مسئول دفتر در شرکت آپتوس در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/14
توضیحات بیشتر

استخدام منشی آشنا به حسابداری در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به آفیس در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت کارهای دفتری در مشهد

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر