منشی

استخدام منشی آشنا به سیستم مالی در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/25
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت کار در نمایشگاه کابینت در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت کار در مطب در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/23
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مجرب خانم جهت امور دفتری در شهر کرج

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/21
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مجرب خانم آشنا به کامپیوتر در شهر قم

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/17
توضیحات بیشتر