مدیر فروش

استخدام مدیر فروش در یک شرکت معتبر تولیدی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/31
توضیحات بیشتر