مدیر فروش

استخدام مدیر فروش در شرکت داده پردازی فن آوا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام منشی و مدیر فروش خانم در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش در شرکت تجارت طلایی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر