مدلینگ

استخدام مدلینگ خانم برای لباس در تهران

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام مدلینگ جهت فروشگاه لباس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/11
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی خانم و آقا در شرکت طراحی ماهک در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر

استخدام مدلینگ خانم جهت برند لباس زنانه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر

استخدام مدلینگ خانم جهت برند معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/06
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت مدلینگ پوشاک بصورت پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات بیشتر

استخدام مدلینگ خانم با تجربه در پوشاک زنانه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/16
توضیحات بیشتر

استخدام مدلینگ لباس خانم در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/16
توضیحات بیشتر

استخدام مدل هنرى و منشى خانم در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/31
توضیحات بیشتر

استخدام منشى خانم و مدل هنرى در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/03
توضیحات بیشتر