مجری تبلیغات

استخدام مسئول تبلیغات و تلگرام خانم در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/06
توضیحات بیشتر

استخدام مجری تبلیغات آژانس هواپیمایی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/13
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده و مسئول تبلیغات در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات بیشتر

استخدام مجری تبلیغات در عمده فروشی پارچه در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات بیشتر