متالوژی

استخدام مهندس متالوژی آشنا به بررسی فنی و اقتصادی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس متالوژی در شهر صنعتی هشتگرد کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین رشته شیمی یا مواد یا متالوژی در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر