مامور خرید

استخدام مسئول خرید در شرکت پایگان در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول خرید در فروشگاه مواد غذایی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/03
توضیحات بیشتر