مامور خرید

استخدام مسئول خرید در فروشگاه مواد غذایی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/03
توضیحات بیشتر