فیلمبردار

استخدام تعدادی فیلمبردار مجرب خانم در شهر همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام تصویر بردار خانم در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام فیلمبردار مجرب آقا در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت کار در آتلیه در دزفول

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
توضیحات بیشتر