فروشنده

استخدام نیروی کار جهت کار در فروشگاه ارغوان در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/15
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت میتا کیش در جزیره کیش

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی فروشنده خانم در فروشگاه های تگین در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده آقا در یک مجموعه معتبر در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/02
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم با روابط عمومی بالا در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر