فروشنده

استخدام شرکت میتا کیش در جزیره کیش

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده حرفه ای پوشاک در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/14
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده و انباردار در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم در فروشگاه ارم در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر