فروشنده

استخدام فروشنده جهت همکاری با نمایندگی زارا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/01/06
توضیحات بیشتر

استخدام سازمان آموزشی کاگو در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/01/06
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی کار جهت کار در فروشگاه ارغوان در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/15
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت میتا کیش در جزیره کیش

مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر