فروشنده

استخدام آقا و خانم در پخش نوين تک در شيراز

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/02/09
توضیحات بیشتر

فروشنده حرفه ای و با سابقه/حتما بخون

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/01/01
توضیحات بیشتر

استخدام ۲ رديف شغلي آقا در توليدي رحيم زاده در اصفهان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/01
توضیحات بیشتر

استخدام پرسنل فروش آقا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/19
توضیحات بیشتر