شیمی

استخدام فارغ التحصیل شیمی یا پلیمر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس شیمی جهت کار در آزمایشگاه در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس شیمی آشنا به رنگ قطعات پلیمری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس شیمی خانم در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ماهر در شرکت رز آرا آسیا در تبریز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرستي بخش بامدرک کارشناسی شیمی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام كارشناس شيمي آشنا به فرمولاسيون در كرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس یا ارشد شیمی جهت واحد آزمایشگاه در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر