شیمی

استخدام كارخانجات كاشي و سراميك حافظ در استان فارس

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/08/17
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت معتبر (ارس) در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/08/15
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس رنگ یا شیمی جهت فروش مواد اولیه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی جهت مسئول فنی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در رشته شیمی نساجی یا تکنولوژی نساجی در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت رخ پلاستیک توس مشهد

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو با مدرک کارشناسی ارشد شیمی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر