شیمی

استخدام مهندس رنگ یا شیمی جهت فروش مواد اولیه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی جهت مسئول فنی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در رشته شیمی نساجی یا تکنولوژی نساجی در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت رخ پلاستیک توس مشهد

تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو با مدرک کارشناسی ارشد شیمی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین آزمایشگاه رنگ در شهر صنعتی کاوه شهر ساوه

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/16
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه رشته مهندسی پلیمر در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر