سرپرست کارگاه

استخدام مهندس عمران آقا جهت سرپرست کارگاه در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس برق جهت سرپرستی کارگاه در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/30
توضیحات بیشتر