سالن دار

استخدام سالن دار در رستوران فست فود ناجی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار جهت رستوران در مازندران

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/15
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار با روابط عمومی بالا در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام سالندار و صندوقدار خانم در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام سالن کار در کافه رستوران ژاپه در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/14
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار خانم با فن بیان بالا در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار مسلط به زبان عربی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی کار در رستوران در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر