حقوق

استخدام مشاور حقوقی در یک موسسه حقوقی معتبر در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ارشد حقوق جهت کار در انتشارات در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام لیسانس حقوق جهت پیگیری کارهای حقوقی و اداری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر