برق

استخدام شرکت صنعتی جهان بهنام در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین فنی تأسیسات برقی و مکانیکی در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین آشنا به برق جهت نصب ترانس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر