برق

استخدام کاردان برق جهت سرویس و نگهداری آسانسور در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خط تولید کارخانه در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت صنعتی جهان بهنام در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین فنی تأسیسات برقی و مکانیکی در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر