برق قدرت

استخدام مهندس برق قدرت مسلط به مدارات فرمان در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت فعال پروژه های EPC در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس مکانیک یا برق در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تعاونی معتبر در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی فنی برق در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/30
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت نیرو افشان برق در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/25
توضیحات بیشتر

استخدام کاردان و کارشناس برق در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات بیشتر