بازرس فنی

استخدام کارشناس نظارت و بازرسی آقا در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام صنایع غذایی چیکر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/17
توضیحات بیشتر

استخدام فوق ديپلم صنايع چوب در ماهدشت كرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت معتبر در البرز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام بازرس در البرز،زنجان،قزوین و اردبیل

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر