بازرس فنی

استخدام فوق ديپلم صنايع چوب در ماهدشت كرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت معتبر در البرز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام بازرس در البرز،زنجان،قزوین و اردبیل

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت لبنیات دهک در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/13
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت لوازم خانگی عالی نسب در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر

استخدام دو ردیف شغلی در تبریز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر